Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Drogi Pacjencie!!

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ ZAWIDAWIE II Sp. z o.o., ul. Inflancka 39 (Psie Pole) 51-354 Wrocław.
 • Administrator powołał – Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO będzie nadzorował postrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie.
 • Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym*. Niepodanie danych osobowych stanowi brak możliwości leczenia pacjenta w w/w podmiocie.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej wymaga podania, co najmniej takich danych, jak:
  • imię i nazwisko,
  • nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody,
  • PESEL, a w przypadku noworodka – PESEL matki, a w przypadku dorosłych bez nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,(paszport, karta pobytu, itp.),
  • data urodzenia,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • numer telefonu, niezbędny do udzielania świadczenia zdrowotnego na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada lekarska) oraz realizacji e-recept, e-skierowań,
  • adresu e-mailowego do realizacji e-recept, e-skierowań.
 • Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie danych na te systemy teleinformatyczne WYŁĄCZNIE w celu świadczenia usług medycznych.
 • Twoje dane przetwarzane są WYŁĄCZNIE w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia*.
 • Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa 1 . Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które się zgadzasz powyżej (5), a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo 1 .
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, czy ograniczenia przetwarzania danych określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Alicja Sosnowska mail: [email protected]

1 RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

* Podstawą jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.