STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W NZOZ „Zawidawie II” Sp. z o.o.

 • Do świadczenia porady w miejscu /bezpośredni kontakt z Pacjentem/ następuje w przypadkach:
  • gdy Pacjent nie wyraża zgody na teleporadę,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną,
  • w związku z chorobą przewlekłą – gdy doszło do pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • w przypadku dzieci do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,
  UWAGA: Wyłączeniem objęci są Pacjenci podejrzani o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

 • Przychodnia udostępnia dla Pacjentów następujące systemy teleinformatyczne i systemy łączności :
  • telefon do rejestracji: 71 345 61 33, 71 345 61 20,
  • portal www.zaw2.pl – zamawianie recept stałych (zaczytywane co 10 minut),
  • portal www.zaw2.pl – przesyłanie skanów, zdjęć dokumentacji wspomagającej ( zaczytywane co 10 minut),
  • zgłoszenie rejestracji do lekarza na [email protected],
  • portal www.zaw2.pl – pomoc w złożeniu deklaracji WYBORU LEKARZA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ w systemie IKP,
  • system „skrzynki pocztowej”, wywieszonej na zewnętrznej ścianie budynku Przychodni, do której Pacjenci mogą wrzucać kartki z zapotrzebowaniem na leki stałe.

 • Sposób ustalenia terminu teleporady :
  • nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do Przychodni za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo
  • w późniejszym niż określony, w pierwszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 • Sposoby nawiązywania kontaktu z Pacjentem:
  • Lekarz dzwoni do pacjenta w ustalonym z Pacjentem terminie teleporady.

 • Brak kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie teleporady:
  • Lekarz podejmuje trzykrotną próbę kontaktu z Pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Brak kontaktu z Pacjentem powoduje anulowanie teleporady wraz z odpowiednim wpisem do kartoteki Pacjenta.

 • Możliwość skorzystania z porady w miejscu udzielania świadczeń w przypadku gdy stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na teleporadę:
  • Pacjent ma możliwość wyboru sposobu udzielania świadczeń medycznych. W przypadku wyboru przez Pacjenta teleporady lekarz dodatkowo weryfikuje zasadność tego wyboru poprzez przeprowadzenie krótkiego wywiadu z Pacjentem.

 • Instrukcje udzielane Pacjentowi:
  SPOSÓB REALIZACJI E-RECEPTY :
  • przy zamówieniach złożonych na stronie www.zaw2.pl pacjent otrzymuje powiadomienie drogą mailową, na wskazany na portalu adres poczty.
  • przy zamówieniach w formie papierowej – pacjent ustala sposób powiadomienia - drogą telefoniczną lub osobiście.

  SPOSÓB REALIZACJI E-SKIEROWAŃ :
  • telefonicznie lub osobiście w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz konieczności przeprowadzenia badania

  SPOSÓB REALIZACJI E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE :
  • przy zamówieniach złożonych na stronie www.zaw2.pl pacjent otrzymuje powiadomienie drogą mailową, na wskazany na portalu adres poczty elektronicznej Pacjenta.
  • przy zamówieniach w formie papierowej – pacjent ustala sposób powiadomienia - drogą telefoniczną lub osobiście.

  SPOSÓB REALIZACJI ZLECENIA BADAŃ DODATKOWYCH (LABORATORYJNYCH, OBRAZOWYCH) :
  • osobiście na podstawie zleceń wg dokumentacji wewnętrznej.

  MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA:
  • zachęcamy do zakładania Internetowego Konta Pacjenta. Warto założyć konto w IPK, bo dzięki niemu Pacjent ma dostęp do indywidualnych informacji na temat:
   • miejsc, w których Pacjent może się leczyć,
   • świadczeń (wraz z kwotami), których udzielono Pacjentowi w ramach NFZ,
   • prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – czy je pacjent ma i na jakiej podstawie,
   • wyrobów medycznych i leków (wraz z wysokością refundacji), które były Pacjentowi zlecone,
   • upoważnień do dokumentacji medycznej, które Pacjent przekazuje swoim bliskim,
   • zgód na świadczenia zdrowotne, na które wyraził Pacjent,
   • zaświadczeń lekarskich w czasie choroby i macierzyństwa, które wystawili Pacjentowi lekarze,
   • wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą Pacjent płaci,
   • e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, które wystawiają Pacjentowi lekarze.

  IKP prócz oferty informacyjnej daje też możliwość załatwienia różnych spraw, takich jak:
  • Pacjent otrzyma recepty na leki bez konieczności wizyty u lekarza, jeśli kontynuuje leczenie,
  • otrzyma recepty od pielęgniarki lub położnej – zarówno po tradycyjnej wizycie, jak i po konsultacji telemedycznej (na odległość),
  • złoży wniosek o kartę EKUZ
  • upoważni inną osobę do dostępu swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia Pacjenta.

  Jak zalogować się IKP?
  • Należy wejść na www.pacjent.gov.pl.
  • Wybrać jeden ze sposobów logowania:
   • za pomocą profilu zaufanego (tutaj można założyć profil zaufany),
   • za pomocą e-dowodu (tutaj można dowiedzieć się więcej o e-dowodzie).

  Gdzie można się więcej dowiedzieć o IPK?

  Informacji w sprawie IKP udzielają konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta Zadzwoń na numer: 800 190 590.